Doshisha University
  1. Home
  2.  > İnsan Yetiştirmedeki Amaç

İnsan Yetiştirmedeki Amaç

Yüksek Lisans Programı
Küresel Araştırmalar Enstitüsü Küresel Araştırmalar Master Programı, Küresel Toplum Araştırmaları, Günümüz Asya Araştırmaları, Amerika Araştırmaları olarak 3 ayrı yüksek lisans programına ayrılmıştır. Her bir programında ise yüksek bir dil bilgisi ve iletişim yeteneğine sahip, bilimler arası ve sentezci bir yaklaşım temelinde, araştırma konusunu kendisi bularak, mantıklı ve akademik bir şekilde konuyu tartışabilen bir uzman olarak mezun olup, mezuniyet sonrasında ise uluslararası kuruluşlar, kamu kuruluşları, uluslararası ticaret yapan şirketler, medya kuruluşları gibi kurumlarda, kültürler arası ilişkiler ve anlayışın geliştirilmesine yönelik sahalarda hizmet edebilecek, profesyonel insanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Doktora Programı
Küresel Araştırmalar Enstitüsü Küresel Araştırmalar Doktora Programı, Küresel Toplum Araştırmaları, Günümüz Asya Araştırmaları, Amerika Araştırmaları olarak 3 ayrı doktora programına ayrılmıştır. Her bir doktora programı ise, dünya çapındaki araştırmacılar ile uluslararası araştırma projeleri planlayıp, bunları tamamlayabilecek yeterli dil bilgisi ve iletişim yeteneğine, evrensel standartlara uygun keşif ve yapıcılık gibi kabiliyetlere haiz, Araştırma merkezleri, ve Uluslararası Yardımlaşma Kurumlarında hizmet edebilecek araştırmacı veya profesyonel insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Küresel Araştırmalar (Yüksek Lisans Programı)

Diploma Politikası (Yüksek Lisans Derecesinin Yol Haritası)

BilgiKüresel toplumun yüzleştiği sorunları beşeri ilimlerden sosyolojiye kadar geniş ve bilimler arası bir açıdan görebilecek ve anlayabilir hale gelmek.
PerspektifKüresel toplumun yüzleştiği sorunları aktif olarak teşhis edip, bu sorunlara adaletli bir şekilde çözüm yolları bulabilmek.
YetenekKüresel toplumun yüzleştiği sorunları çözmek için, her türlü dili uygun bir şekilde kullanabilmek.

Müfredat Politikası (Eğitim Sürecinin Oluşturulmasına Dair Yol Haritası)

  • Diploma politikasında belirtilen insanları yetiştirmek için oluşturan müfredat ana hatlarıyla zorunlu dersler ve zorunlu seçmeli derslerin yanında, seçmeli dersler Ⅰ, Ⅱ, ve Ⅲ’den oluşmaktadır.

  • 3 Ana Bilim Dalının (Küresel Toplum Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Günümüz Asyası Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Amerika Araştırmaları Ana Bilim Dalı) ortak zorunlu dersleri “Küresel Çalışmalara Giriş” de dünya çapındaki sorunları araştırmak için gerekli görüş açısının verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, seçmeli zorunlu derslerde, farklı açılardan araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmayı hedefleyen, “Günümüz Amerikası ve Dünya”, “Günümüz Asyası ve Dünya”, “Küresel Toplumun Sorunları”, “Farklı Kültürlerin Beraber Yaşaması” içinden 2 dersden fazlasının alınması gerekiyor.

  • Ana konuyu işleyen seçmeli derslerden Ⅰ, daha somut konuların işlendiği seçmeli dersler Ⅱ, özel konuları işleyen seçmeli dersler Ⅲ, herbir bölümde bulunmakta olup, seçmeli ders I ve Ⅱden herbirinden 2 tane veya daha fazla ders alınmalıdır.

  • Zorunlu dersler 2 kredi, seçmeli dersler 4 kredi ve fazlası ve sınıf zorunlu derslerinden 8 kredi (Amerika Araştırmaları Ana Bilim Dalı 12 kredi) Seçmeli Dersler Ⅰ den ve seçmeli dersler Ⅱ nin Ana Bilim Dalı Derslerinden 4 krediden fazla olmak üzere, toplam 30 krediden fazla ders alınmalıdır.

Küresel Araştırmalar (Doktora Programı)

Diploma Politikası (Doktora Derecesinin Yol Haritası)

BilgiKüresel toplumun yüzleştiği sorunları beşeri ilimlerden sosyolojiye kadar geniş ve bilimler arası bir açıdan görebilecek ve anlayabilir hale gelmek.
PerspektifKüresel toplumun yüzleştiği sorunları aktif olarak teşhis edip, bu sorunlara adaletli bir şekilde çözüm yolları bulabilmek.
YetenekKüresel toplumun yüzleştiği sorunları çözmek için, her türlü dili uygun bir şekilde kullanabilmek.

Müfredat Politikası (Eğitim Sürecinin Oluşturulmasına Dair Yol Haritası)

Doktora kursunu bitiren öğrencilerin yüksek seviyede mesleki bilgiyi kullanabilecek, bilimsel kuruluşların ya da toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek birer profesyoneller olmaları beklenmektedir. Doktora öğrencilerden doktora ihtisas sahasını daha da derinleştirip, ileriye yönelik araştırma konularını belirleyerek, orjinal bir araştırma yapmaları beklenmektedir. Her bir Ana Bilim Dalının müfredatı bünyesinde konusuna göre belirlenmiş “Araştırma Rehberlik Dersi” ile, doktora 1. sınıftan 3. sınıfa kadar tez danışmanı öğretim görevlisi tarafından araştırma ile ilgili rehberlik verilmektedir. Ayrıca bir sömestriye mahsus olarak açılan “Özel Araştırma Dersi” ile, şimdiye kadar dersin ana teması olan konu hakkındaki yapılmış araştırmaların incelenmesi, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi dahil genel anlamda akademik rehberlik yapılmakta, kısa aralıklarla araştırma sonuçlarının sunulması beklenmektedir.
.